Algemene Voorwaarden Linkgeld.nl


Om de website zo optimaal en gestructureerd mogelijk te kunnen laten verlopen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden opgesteld. Door lid te zijn u deze voorwaarden. De laatste wijzigingen dateren van 10-02-2019 en zijn vet gedrukt. Naast deze voorwaarden zijn voor de marktplaats tevens de spelregels van toepassing. Lees ze goed door indien u gebruik wilt maken van deze site en de marktplaats.

Artikel 1: Naam

De naam van het geheel is: www.linkgeld.nl, hierna te noemen als zijnde Linkgeld.

Artikel 2: Doel

Linkgeld is onderdeel van een coöperatie zonder winstoogmerk in Groningen. Linkgeld zelf heeft ten doel:
- het bevorderen, verbeteren en uitbreiden van de sociale contacten dan wel deze te doen ontstaan;
- het bevorderen van de werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring;
- het leveren van een bijdrage aan de opbouw van een kleine samenleving met duurzame consumptiepatronen
- het bevorderen van het besef dat een geld- en bankensysteem met schuld en rente niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt
- het bevorderen van het besef dat een economie ook zonder de verplichting van groei kan;
- het doel is in het verlengde van de doelstelling van de coöperatie. Het doel is uitdrukkelijk niet om winst te maken. Alle opbrengsten worden gebruikt voor het behalen van eerder genoemde doelstellingen

Linkgeld tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het onderhouden en uitbouwen van de website www.linkgeld.nl.
- het onderhouden en uitbouwen van een economisch transactiesysteem. De handel in diensten en goederen gebeurt door middel van rentevrij en schuldenvrij fictief ruilmiddel, de punten van de site.
- het beheren van een website waarop leden elkaar op de hoogte kunnen brengen van hun vraag en aanbod.

- het basisidee is afkomstig van de principes van de gratis bankensoftware van Stichting Stro: www.cyclos.org;

Artikel 3: Organisatie

- Linkgeld is onderdeel van een coöperatie zonder winstoogmerk. Linkgeld zelf bestaat uit een aantal webmasters en de deelnemers
- De website bestaat uit alle leden van www.linkgeld.nl, inclusief de hierboven genoemde.
- De webmaster draagt zorgt voor het beheer van de deelnemers en het onderhoud van de website
- De webmasters zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website zelf, de marktplaats en het functioneren ervan. Zij beheren de clubkas. Over het functioneren kan ten alle tijde gecorrespondeerd worden.

Artikel 4: Deelname

- Alleen een volledig en naar waarheid ingevuld profiel wordt geaccepteerd. Marktplaatsdvertenties van leden zonder volledig ingevuld profiel worden verwijderd.
- De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar.
- Door gebruik te maken van de website geeft de deelnemer toestemming aan de beheerders om de contact en saldi gegevens te gebruiken om het systeem te laten functioneren, om deze gegevens zonder expliciete toestemming te mogen gebruiken om mailings en nieuwsbrieven van de website te ontvangen. Het doorgeven van deze gegevens aan derden is zonder toestemming van het betreffende lid pertinent verboden
- De deelnemer is verplicht om bij wijziging van eventuele adresgegevens, e-mailadres etc dit ten allen tijde en zo spoedig mogelijk in zijn of haar profiel te veranderen.
- Elke deelnemer heeft een "rekening" met punten, welke hij/zij kan gebruiken voor alle opties binnen linkgeld.
- Het gebruik maken van scripts of programma's, bugs IMG Tags of onredelijk kleine IFrames, waarmee u automatisch en/of zonder eigen moeite kliks en punten genereert is op linkgeld niet toegestaan.
- Het cre?ren van punten met behulp van het linkspel op (buitenlandse) traffic-exchanges of ptp-programma's is niet toegestaan. Punten cre?ren met behulp van Nederlandstalige manuele traffic-exchanges is toegestaan. Bij structureel misbruik zal uw account verwijderd worden.
- Het maximale toegestane aantal punten is 1,5 miljoen (1.500.000). Dit betreft de saldi van de rekening en van de investeringen. Een openstaande uitbetalingsaanvraag is uitgesloten van deze rekensom. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Zodra een lid het maximum overschrijdt wordt per e-mail contact gezocht om een passende oplossing te vinden.
- Indien u lid bent of wordt van linkgeld geeft u daarmee automatisch toestemming voor het gebruik van cookies op uw computer. Indien u niet (meer) akkoord gaat met het plaatsen van deze cookies kunt u zich ten alle tijden afmelden als lid.

Artikel 5

Deelname is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang aan derden.

Artikel 6

* Deelname eindigt:
- door overlijden van de deelnemer;
- door opzegging door de deelnemer;
- door opzegging door de webmaster;
- door ontzetting door de webmaster;
* Opzegging van deelname door de deelnemer zelf kan geschieden op elk gewenst moment, mits alle overige verplichtingen aan en binnen linkgeld is voldaan.
* De opzegging van deelname door Linkgeld kan slechts plaatsvinden wanneer de deelnemer zijn verplichtingen jegens linkgeld niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van linkgeld niet gevergd kan worden deelname te laten voortduren. Opzegging door linkgeld ontslaat de betreffende deelnemer niet van de verplichting om aan zijn verplichtingen jegens de website te voldoen. * Ontzetting uit deelname kan alleen worden uitgesproken wanneer een deelnemer in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of Spelregels van linkgeld handelt, zoals wanneer de deelnemer linkgeld op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de betrokken deelnemer ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. * Het saldo bij be?indiging komt ten goede van linkgeld.

Artikel 7: Contributie

Het puur en alleen lid zijn van linkgeld is volledig gratis en er zijn geen verborgen kosten aan verbonden.

Artikel 8: Wijziging Algemene Voorwaarden en de spelregels

Linkgeld kan ten allen tijde de Algemene Voorwaarden en de spelregels van de marktplaats wijzigen.

Artikel 9: Ontbinding en vereffening

Linkgeld kan ten allen tijde besluiten om de site te ontbinden dan wel op te heffen. De puntensaldi worden gezien als schuld van linkgeld aan het lid, en dit zal al na gelang de waarde van de punten in samenspraak met het lid netjes afgehandeld worden. Opheffing van linkgeld ontslaat de site niet van de verplichting om aan zijn verplichtingen jegens de leden te voldoen

Artikel 10: Slotbepaling

De Algemene Voorwaarden en de Spelregels zijn de grondwet van de website. Ze mogen beide geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet. Linkgeld is niet aansprakelijk voor eventueel verlies in deze site. Indien er zaken spelen die niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden of de Spelregels wordt altijd overlegt met leden om tot een oplossing te komen, maar heeft Linkgeld het beslissende woord.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2016. De nieuwste aanpassingen zijn vet gedrukt. Mocht u het niet met de voorwaarden eens zijn kunt u te alle tijde uw account opzeggen en verwijderen. Als u nog vragen hebt, of hulp nodig hebt, of als u meer wilt weten, neem dan gerust contact op via het contactformulier.